Magento Tutorial Magento1

[Tutorial] Magento – Get Logged In Customer’s Full Name, First Name, Last Name and Email Address

Chắc các bạn mới học magento còn nhiều bỡ ngỡ , hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tut làm thế nào để kiểm tra và lấy thông tin của customer khi login.
Các bạn có thể dùng code bên dưới để thực hiện điều này : 
// kiểm tra customer đã login hay chưa
if (Mage::getSingleton('customer/session')->isLoggedIn()) {

  // Load the customer's data
  $customer = Mage::getSingleton('customer/session')->getCustomer();

  $customer->getPrefix();
  $customer->getName(); // Full Name
  $customer->getFirstname(); // First Name
  $customer->getMiddlename(); // Middle Name
  $customer->getLastname(); // Last Name
  $customer->getSuffix();

  // All other customer data
  $customer->getWebsiteId(); // ID
  $customer->getEntityId(); // ID
  $customer->getEntityTypeId(); // ID
  $customer->getAttributeSetId(); // ID
  $customer->getEmail();
  $customer->getGroupId(); // ID
  $customer->getStoreId(); // ID
  $customer->getCreatedAt(); // yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00
  $customer->getUpdatedAt(); // yyyy-mm-dd hh:mm:ss
  $customer->getIsActive(); // 1
  $customer->getDisableAutoGroupChange();
  $customer->getTaxvat();
  $customer->getPasswordHash();
  $customer->getCreatedIn(); // Admin
  $customer->getGender(); // ID
  $customer->getDefaultBilling(); // ID
  $customer->getDefaultShipping(); // ID
  $customer->getDob(); // yyyy-mm-dd hh:mm:ss
  $customer->getTaxClassId(); // ID
}

Return back to Magento, Tutorial Magento1

Return back to Home

About the author

admin

admin